Tehnični opis

Zakaj rezidenca Rezidenca?

Ker je bil naš namen že s samim imenom poudariti, da je bila pri snovanju objekta kvaliteta bivanja postavljena kot osnovno vodilo, pri sledenju kateremu nismo sklepali kompromisov oz. iskali lažjih poti in cenejših rešitev. Prepričani smo, da nam je skupaj z investitorjem uspelo bodočim uporabnikom stanovanj, ob cenovni dostopnosti, zagotoviti odlične bivalne pogoje.

 

LOKACIJA

Večstanovanjski objekt je lociran v Ljubljani na Viču (predel Dolgi most – Kozarje), na parcelah št. 2345/2, 2345/8, 2345/9, 2345/10, 2345/11, 2345/12 in 2345/13, vse k.o. 1994 – Dobrova, v bližini Tržaške ceste med izvozoma ljubljanske obvoznice zahod (1300m) in Brezovica (1200m). Avtobusna postaja mestnega prometa št. 6B je oddaljena cca. 50m, vrtec in trgovina Spar sta oddaljena cca. 100m.

PROMETNA UREDITEV

Dovoz in dostop sta urejena s Tržaške ceste (parc. št. 3089) po obstoječi dovozni poti (parc. št. 2345/4, 2342/6 in 2342/13). Dovozna pot, ki poteka vzdolž vzhodne meje zemljišča je dvosmerna (smer J-S), asfaltirana, malo prometna (namenjena zgolj malemu številu objektov), dobro pregledna in se zaključi cca. 30m južno od objekta. Parkirišča za lastnike stanovanj so v varovani kletni garaži, kjer je razporejenih 16 parkirnih mest. Dostop v garažo je izveden na severni strani objekta (asfaltirana klančina). Zunanja parkirišča (3PM), namenjena predvsem obiskovalcem in kratkotrajnemu parkiranju lastnikov stanovanj so razporejena ob objektu (na vzhodni strani ob dovozni poti).

 

ZUNANJA in KOMUNALNA UREDITEV

Okolica objekta bo urejena po projektu zunanje ureditve. Atriji pritličnih stanovanj, ki se razprostirajo ob S, J in Z strani objekta so v večjem delu zatravljeni, v predelu, ki je namenjen postavitvi zunanje garniture (plošča nad kletno garažo) so položene podnice. Atriji so med seboj, kot tudi proti sosednjim zemljiščem ločeni z ograjo. Otroško igrišče je predvideno na S delu predmetnega zemljišča.

Skupne površine so pretežno zatravljene in zasajene z okrasnimi rastlinami.

Površine, namenjene vožnji in parkiranju osebnih vozil so utrjene, izvedene v naklonu in odvodnjavane, ter ločene od zatravljenih površin z visokim robnikom.

Odpadne komunalne vode so preko vertikal v objektu in razvoda pod stropom kleti ter priključka speljane v javno kanalizacijo. Padavinske vode iz strešin so preko peskolovov ter novega priključka speljane v javno kanalizacijo. Odvajanje padavinske vode iz dovozne klančine in nivoja kleti je izvedeno preko črpališča (locirano na dnu klančine). Objekt bo elektrificiran in opremljeni s telefonskim, vodovodnim in plinskim priključkom (vsi priključki bodo izvedeni na javno omrežje). Vsaka enota bo imela svoja merilna mesta. Zbirno mesto za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (zaščiteno s pritličnim nastreškom) je locirano na SV robu parcele (v neposredni bližini dovozne poti).

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST STAVBE

Varčevanje z energijo je zasnovano na kvalitetni toplotni izolaciji oboda stavbe brez toplotnih mostov, pravilnemu dimenzioniranju in lociranju fasadnih odprtin ob upoštevanju smeri neba, uporabo kondenzacijskih plinskih kotlov v kombinaciji z nizkotemperaturnim sistemom talnega ogrevanja.

V smislu varčevanja z energijo objekt izpolnjuje vse zahteve veljavnega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, kar dokazuje za objekt izdelan Elaborat gradbene fizike, v skladu s katerim se objekt uvršča v razred energetske učinkovitosti B1.

 

TEHNIČNE LASTNOSTI STAVBE

 

ZASNOVA

Umestitev objekta na zemljišče, njegovo dimenzioniranje, oblikovanje, razporeditev stanovanj, kot tudi velikost in razporeditev okenskih odprtin so bili zasnovani ob upoštevanju smeri neba, namembnosti prostorov, lokacije okoliških stanovanjskih objektov in nenazadnje smeri izvorov hrupa. Premišljena umestitev objekta ob samosvoji razporeditvi kubusov in ostalih arhitekturnih elementih daje objektu svojo identiteto, to je hkrati enkratnost in navezava na prostor.

Tlorisno je objekt zasnovan na pravokotni osnovi zunanjih tlorisnih dimenzij pritličja 27.35m x 14.50m + 2.85m x 2.70m. Etažnost objekta je K+P+2. Višina venca ravne strehe je 11.40m.

Objekt obsega 9 stanovanjskih enot v treh bivalnih etažah. Razporeditev, velikost ter orientacija prostorov in balkonov oz. teras znotraj posameznih stanovanjskih enot, upošteva in presega veljavne zakone na področju projektiranja stanovanjskih stavb ter omogoča visoko kvaliteto bivanja predvsem s stališča zasebnosti in funkcionalnosti.

KLET je namenjena parkiranju lastnikov stanovanj (16PM), shrambnim prostorom in kolesarnici. Pod stopniščem je dodatni prostor namenjen čistilnemu servisu. Dovoz in dostop v garažo sta predvidena po ogrevani klančini, ki je speljana ob severni strani objekta. Nepooblaščen vstop v garažo preprečujejo dvižna avtomatska vrata.

V PRITLIČNI etaži so locirana tri stanovanja z zunanjimi atriji.

V 1. NADSTROPJU so razporejena štiri stanovanja s pripadajočimi loggiami.

V 2. NADSTROPJU sta dve stanovanji s pripadajočimi terasami oz. loggiami.

Komunikacija med etažami je omogočena preko osrednjega stopnišča oz. osebnega dvigala. Dostop na streho je omogočen po lestvi skozi svetlobno kupolo na vrhu stopnišča.

 

GRADBENA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija stavbe (tudi strehe) je zasnovana kot AB konstrukcija iz sten in okvirjev, AB monolitnih medetažnih plošč ter AB temeljne plošče. Fasada je toplotno izolirana skladno z veljavnimi predpisi, na toplotno izolacijo pa je izvedena tankoslojna fasada z zaključnim ometom. Predelne stene med prostori znotraj stanovanj so mavčnokartonske ustrezne debeline.

 

OBDELAVE SKUPNIH DELOV

Vsi skupni prostori so finalno izdelani. Tlaki podestov in nastopnih ploskev stopniščne rame, hodniki in ostali skupni prostori ter lastniške shrambe so obloženi z granitogress ploščicami večjega formata (retificirani robovi). Tlak v parkirni kleti je betonski, zaščiten s PU premazom. Stene in stropovi stopnišča in hodnikov so glajeni in slikani s poldisperzijsko barvo, razen na predelih kjer se ohranja vidni beton. Stene in stropovi v parkirni kleti in shrambah so slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.

 

INŠTALACIJE V SKUPNIH DELIH

Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telefona, CATV in plina v objektu so v skupnih prostorih, kot tudi merilna mesta posameznih stanovanjskih enot (plin in vodovod). Kanalizacija, prezračevalni kanali in dimniki plinskih peči pa so vodeni v montažnih instalacijskih stenah praviloma skozi sanitarne prostore stanovanjskih enot. Omarica z merilnimi mesti porabe električne energije posameznih stanovanj in merilno mesto skupne rabe je vgrajena v steno nadstreška zbirnega mesta za odpadke.

V skupnih prostorih je izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo, ter video nadzor kletne garaže in glavnega vhoda. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. Pri glavnih vhodnih vratih je vgrajen pozivni tablo, ki je povezan notranjimi domofonskimi napravami v posameznih stanovanjih in omogoča komunikacijo med glavnim vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja glavnih vrat iz posameznega stanovanja.

Za eventualno občasno ogrevanje stopnišča je v vsaki etaži izvedena vtičnica za priklop električnega panelnega radiatorja. Objekt ima izvedeno ogrevanje odtočnega sistema meteorne vode iz strehe in teras (vtočne rešetke in vertikale) in ogrevanje uvozno/izvozne klančine v klet (kolesnice), ter stopnic pred glavnim vhodom v objekt.

Prezračevanje parkirne garaže je naravno. Shrambni prostori v kleti, prostor za čistilni servis in kolesarnica se prezračujejo prisilno (avtomatski vklop in izklop).

Črpališče za odvod meteorne vode iz nivoja kletne etaže je tipske izvedbe (dve črpalki ustrezne kapacitete) in opremljeno z dizelskim agregatom, za zagotovitev napajanja v primeru izpada javnega el. omrežja. Agregat se nahaja v kolesarnici.

V objektu je nameščeno osebno dvigalo za 4-5 oseb ustrezne nosilnosti s postajami v vseh etažah.

 

TEHNIČNE LASTNOSTI STANOVANJ

 

STENE, STROPOVI

Notranje površine armiranobetonskih plošč in mavčnokartonskih sten so glajene z izravnalno maso in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, armiranobetonske stene pa so ometane, glajene in slikane. V stanovanju št. 8 je predvidena ohranitev stropa v dnevnem prostoru v vidnem betonu, v delu hodnika pa je predvidena izvedba spuščenega stropu (mavčnokartonske plošče na podkonstrukciji) zaradi izvedbe hlajenja s kanalsko klimo. Stene v kopalnicah in WC-jih so do stropa obložene z granitogress ploščicami večjega formata (retificirani robovi).

Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) je 260cm, razen v 2. nadstropju, kjer znaša 270cm. Del ločilnih sten med sosednjimi stanovanji je obložen z mavčnokartonsko oblogo z vmesno toplotno/zvočno izolacijo.

 

TLAKI

Izvedeni so klasični betonski estrihi s toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih je izgotovljeni parket z nizkimi zaključnimi letvicami, v kopalnicah in WC-jih so položene granitogress ploščice večjega formata (retificirani robovi). Na balkonih, loggiah in terasah so položene podnice. Med kopalnico oz. WC-jem in hodnikom je izveden enojni prag (sanitarni prostori so 1cm nižji od ostalih).

 

STAVBNO POHIŠTVO

Okna in fasadne zasteklitve proizvajalca OKNA KLI LOGATEC so iz lesenih profilov QUADRO 78 (trajno zaščiteni pred vremenskimi vplivi), zastekljena s trojnim izolacijskim steklom s črnim distančnikom ustrezne toplotne in zvočne izoliranosti. Notranja vrata so lesena s podboji in krili v beli barvi s skritimi nasadili. Vhodna vrata v stanovanja so protivlomna in zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 88/230 cm. Notranje okenske police bodo kamnite, zunanje pa iz ALU pločevine. Na oknih v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje žaluzije s stranskimi vodili. Ograje francoskih balkonov so steklene.

 

SANITARNA KERAMIKA

V kopalnicah in WC-jih so vgrajeni tipski sanitarni elementi (WC školjke in bideji so stenske izvedbe s stenskim izlivom, WC kotlički so podometni, umivalniki so brez noge). Prhe so izvedene v nivoju tlaka (brez kadi) z odtočno linijsko kanaleto.

 

ELEKTRO INŠTALACIJE

Vsako stanovanje je prek svojega merilnega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. V posameznem stanovanju je montiran stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni so vsi razvodi za jakotočno instalacijo, zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen >plafonjer< v kopalnicah, balkonih, loggiah in terasah. V stanovanjih bo izvedeno ožičenje za priključek na sistem kabelske televizije in telefonsko omrežje. Vsako stanovanje ima vgrajeno govorno napravo – domofon za pogovor med glavnim vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja glavnih vrat.

Vsaj eno izmed lastniških parkirnih mest je opremljeno z električno vtičnico namenjemo polnjenju električnih vozil.

 

OGREVANJE

Sistem ogrevanja je nizkotemperaturni. Izvedeno je talno ogrevanje vseh prostorov. V kopalnicah je dodan stenski kopalniški radiator z prigrajenim električnim grelnikom (gretje tudi izven grelne sezone). V vsaki enoti je za pripravo ogrevne in sanitarne vode nameščen kombiniran stenski plinski kondenzacijski grelnik s prisilnim vlekom in integriranim hranilnikom tople vode. Talno ogrevanje se krmili preko sobnega termostata.

 

VODOVOD

Vsako stanovanje ima svoje interno merilno mesto. Izvedeni so vsi razvodi za hladno in toplo vodo, pipe oz. vodovodne baterije so montirane v kopalnicah in WC-jih. Priprava tople vode se vrši s pomočjo kombiniranega stenskega plinskega kondenzacijskega grelnika. Drobna sanitarna oprema (ogledalo, etažera, držalo za brisače in WC papir) ni predmet ponudbe. Pritlična stanovanja in stanovanje št. 8 v drugem nadstropju imajo v atriju oz. na terasi izveden priključek za vodo (odporen proti zmrzali).

 

PLIN

V vsako stanovanje je napeljan plin za pripravo tople vode in ogrevne vode. Vsaka enota ima svoje merilno mesto. Plinska instalacija je v celoti vodena skrito (podometno).

 

HLAJENJE

Predvidena so mesta za zunanje in notranje enote klimatskih naprav. Izvedena je Instalacija za hlajenje posameznega stanovanja, ki obsega ustrezno povezavo med zunanjo in notranjo enoto, kondenčni odtok in priključek na elektriko. Na osnovi dodatnega naročila posameznega kupca se lahko izvede montaža celotnega sistema za hlajenje.

 

PREZRAČEVANJE

Sanitarni prostori stanovanj so prisilno prezračevani s stenskimi odvodnimi ventilatorji. V predelu kuhinje je predviden priključek za kuhinjsko napo speljan na streho objekta. Bivalni prostori so naravno prezračevani.

 

KLETNE SHRAMBE

Vsakemu stanovanju pripada tudi shramba (v kletni etaži), ki je opremljena z električno vtičnico priključeno na razdelilec stanovanja, ki mu pripada. V posameznih lastniških kletnih shrambah poteka horizontalni in vertikalni razvod meteorne in fekalne kanalizacije, ter prezračevanja, ki delno zmanjšujejo prostornino kletne shrambe. Stene in stropovi v kletnih shrambah so slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja.